• Αρχική Σελίδα
  • Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
  • Αίτηση
  • Οδηγίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Οι ωφελούμενοι των παροχών του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (ν. 4320/2015), οι οποίοι έχουν μόνιμη κατοικία στους τριάντα (30) Δήμους στους οποίους εφαρμόζεται η πρώτη φάση του προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄94), δεν θα λαμβάνουν τις εγκεκριμένες παροχές του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης μετά τις 31 Ιουλίου 2016.

Διευκρινίσεις για τις Διαδικασίες μετά την Έγκριση Παροχής ή Παροχών
Είσοδος
Copyright © 2015 Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
HyperLink